one

two

 

ASWE1

72490   

 

S 12132451

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

Read more

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

Read more

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

Read more

 

ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถฟาร์มแทรกเตอร์

ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบปฏิบัติ-สัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานขับรถฟาร์มแทรกเตอร์

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนเมษายน 2561

ประกาศ  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง  พนักงานขับรถฟาร์มแทรกเตอร์

ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมีนาคม  2561

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมกราคม 2561

ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ประกาศ  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง   นักวิชาการเกษตร

ประกาศ  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ่ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนตุลาคม 2560 

ใบสมัคร ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิจัย

ประกาศ  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกันยายน 2560

ประกาศ  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประกาศ  รายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประกาศ  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประกาศ  รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

รายงานงบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนสิงหาคม 2560

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว 335 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกรกฏาคม 2560

Tanet2

Tanet1

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมิถุนายน 2560

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมตลิ่งห้วยน้ำลาง

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน  ประจำเดือนเมษายน 2560

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมีนาคม 2560

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

มาตรการลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2559/60