ประวัตินักวิจัย

1. นายศิวะพงศ์ นฤบาล (CV)              ผู้อำนวนการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน

2. นางสาวนงนุช ประดิษฐ์ (CV)           นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

3. นางสาวผกากานต์ ทองสมบุญ (CV)   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

4. นายฐปรัฏฐ์ สีลอยอุ่นแก้ว (CV)         นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

5. นายศรายุทธ วงค์คำ (CV)              นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

6. นางสาวรัตนาภรณ์ ใจฟู (CV)           นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

7. นางสาวสุรางคนา กล้าหาญ (CV)      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

---------------------------------------------------------

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama nakliyat