เกี่ยวกับหน่วยงาน

 

P80202670000

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนเดิม คือ ศูนย์พัฒนาลุ่มน้ำลาง (ปางมะผ้า) จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๒๒ ในปี ๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระราชดำริให้กองทัพภาคที่ ๑, ๓ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลางตามพระราชดำริ ปี ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโครงการฯ ต่อมาปี ๒๕๒๖ กองทัพภาคที่ ๓ ได้ส่งมอบโครงการฯ ให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดส่งมอบต่อให้กรมวิชาการเกษตร ปี๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโครงการฯ อีกครั้งหนึ่ง ปี ๒๕๒๘ ได้จัดตั้งเป็นสถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาวปางมะผ้า สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร และปี ๒๕๔๕ เป็นศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตแม่ฮ่องสอน กรมวิชาการเกษตร ปี ๒๕๔๙ ปรับภารกิจเปลี่ยนเป็น ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ บ้านท่าไคร้ ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน บนเส้นรุ้งที่ ๑๙ ๐๒๘’ ถึง ๑๙ ๐ ๓๘’ เหนือ เส้นแวงที่ ๙๘ ๐๑๐’ ถึง ๙๘ ๐ ๒๐’ ตะวันออก หรือ พิกัด MB ๑๗๕๖๐๗ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๕๖๐ - ๕๗๐ เมตร

 

 

 

 

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama nakliyat