ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถฟาร์มแทรกเตอร์

ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบปฏิบัติ-สัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานขับรถฟาร์มแทรกเตอร์

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนเมษายน 2561

ประกาศ  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง  พนักงานขับรถฟาร์มแทรกเตอร์

ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมีนาคม  2561

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมกราคม 2561

ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

ประกาศ  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง   นักวิชาการเกษตร

ประกาศ  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ่ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนตุลาคม 2560 

ใบสมัคร ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิจัย

ประกาศ  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกันยายน 2560

ประกาศ  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประกาศ  รายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประกาศ  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประกาศ  รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

รายงานงบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนสิงหาคม 2560

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว 335 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกรกฏาคม 2560

Tanet2

Tanet1

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมิถุนายน 2560

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมตลิ่งห้วยน้ำลาง

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน  ประจำเดือนเมษายน 2560

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมีนาคม 2560

งบทดลองศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

มาตรการลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2559/60

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

t1

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

1

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวและคณะเจ้าหน้าที่จากกรมการข้าวเดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่ 3 - 6 เมษายน 2559 เพื่อประชุมหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวกับสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (International Rice Research Institute : IRRI) โดยมี Dr. Bruce Tolentino, Deputy Director General (Communication and Partnerships)ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมหารือเพื่อวางแนวทางความร่วมมือกันใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่

1. งานวิจัยและพัฒนาด้านข้าว คณะเจ้าหน้าที่กรมการข้าวได้หารือแนวทางการวิจัยในหลายหัวข้อ เช่น การวิจัยและพัฒนาข้าวเพื่อตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเกษตรเพื่อทำนายผลผลิตข้าวภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ การพัฒนาเครื่องมือช่วยตัดสินใจสำหรับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้บนโทรศัพท์มือถือ และการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก เป็นต้น

2. การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร คณะเจ้าหน้าที่กรมการข้าว และนักวิจัยฝ่ายIRRI ได้วางแผนเบื้องต้นในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกรมการข้าว ทั้งในการส่งนักวิจัยรุ่นเยาว์ของกรมการข้าวมารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ IRRI จัดเป็นประจำ รวมถึงวางแผนพัฒนาเจ้าหน้าที่กรมการข้าวที่จะต้องดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมระดับนานาชาติที่กรมการข้าวมีแผนจะให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีความต้องการมารับการฝึกอบรมจากประเทศไทยในอนาคตอีกด้วย

นอกจากนี้แล้วนักวิจัยของ IRRI ยังได้นำคณะเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าเยี่ยมชมธนาคารเชื้อพันธุ์ข้าวที่เก็บรวบรวมตัวอย่างเชื้อพันธุกรรมข้าวไว้มากถึง 120,000 ตัวอย่างเชื้อพันธุ์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานพัฒนาอุปกรณ์การเกษตรและเครื่องจักรกลในไร่นาขนาดเล็ก รวมถึงสาธิตการใช้อุปกรณ์ช่วยในการศึกษาวิจัยและประเมินลักษณะทางกายภาพและสรีรวิทยาของข้าวที่สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างในปริมาณมาก (high-throughput phenotyping equipment) ที่ใช้หลักการวิเคราะห์ภาพถ่ายด้วยคลื่นแสงหลายคลื่นแสง

และในโอกาสนี้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว และคณะยังได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ (Department of Agriculture, DOA) และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยข้าวแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Philippines Rice Research Institute, PhilRice) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน Bureau of Plant Industry (BPI) โดยรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาข้าวกับเจ้าหน้าที่ของฟิลิปปินส์ ประกอบด้วย Mr. Edilberto M. De Luna ผู้ช่วยเลขาธิการ DOA และผู้ประสานงานโครงการข้าวและข้าวโพด  Mr. Joell H. Lales หัวหน้างานพัฒนาแผนงานและโครงการ สำนักงานวิจัยการเกษตร (Bureau of Agricultural Research)  Dr. Calixto Protacio ผู้อำนวยการ PhilRiceและ Dr. Vivencio Mamaril เจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองพันธุ์พืช (Plant Variety Protection Office, PVPO) และงานบริการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ (National Seed Quality Control Services, NSQCS) รวมทั้งศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ ของ BPI – NSQCS  การประชุมดังกล่าวนับเป็นก้าวแรกของการสร้างความร่วมมือระหว่างกันเพื่อการวิจัยและพัฒนาข้าวต่อไป.