โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน แบ่งออกเป็น

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
            ควบคุม ดูแลงานด้านการเงิน/ธุรการ พัสดุ งานจัดการฝ่ายไร่ งานจักรกลการเกษตร ตลอดจนประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในศูนย์และหน่วยงานภายนอก

2. กลุ่มวิชาการ
            ดำเนินการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้บริโภค

3. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
            ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลักพันธุ์ดี คุณภาพสูง ตรงตามพันธุ์ รวมทั้ง สนับสนุนส่วนราชการที่มีหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและบางส่วนจำหน่ายตรง แก่เกษตรกร

4. กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
            เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวแก่เกษตรกรและผู้สนใจโดยทั่วไป ทั้งในรูปการ อบรม วิทยากร การจัดทำสื่อแนะนำความรู้ด้านข้าว การร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ใน การจัดนิทรรศการงานคลินิกเกษตร ตลอดจนการประสานงานฝึกงานแก่นิสิต นักศึกษา

 

อัตรากำลัง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-   ข้าราชการ             2 อัตรา

-   ลูกจ้างประจำ         6 อัตรา
-   พนักงานราชการ     8 อัตรา   

กลุ่มวิชาการ

-   ข้าราชการ             3 อัตรา
-   ลูกจ้างประจำ         2 อัตรา
-   พนักงานราชการ     4 อัตรา

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

-   ข้าราชการ             1 อัตรา 
-   ลูกจ้างประจำ         1 อัตรา
-   พนักงานราชการ     8 อัตรา

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

-   ข้าราชการ             1 อัตรา 
-   พนักงานราชการ     1 อัตรา